Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл

Унаж явхаар зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Зах зээлийн үнийн дүнгийн 30% хүртэл
Сарын хүү 3,5-4%
Зээлийн хугацаа 1-6 сар хүртэлх
Зээлийн шимтгэл 1%
Даатгал Зээлийн хугацаанд даатгал хийх

Тавихаар зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Зах зээлийн үнийн дүнгийн 50% хүртэл
Сарын хүү 3-3,5%
Зээлийн хугацаа 1-12 сар хүртэлх
Зээлийн шимтгэл 0.5%
Даатгал Шаардлагагүй

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх хуулбар
 • Тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээ
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
 • Орлого баталгаажуулах баримтууд

Барьцаа хөрөнгөд тавигдах шаардлага

 • 2006 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн
 • 3 жилээс доош хугацаанд МУ-д явсан
 • Зээл хүсэгчийн өөрийн эзэмшлийнх байх

Зээлдэгчдэд тавигдах шаардлага

 • Улаанбаатар хотод тогтвортой оршин суугч
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх