Үл хөдлөх барьцаалсан зээл

Сургалтын зээл

Зээлийн хэмжээ 1 жилийн сургалтын төлбөр
Зээлийн хугацаа 6-12 сар
Зээлийн хүү 3%
Зээлийн шимтгэл 1%

Тавигдах шаардлага

 • Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа Их, Дээд сургууль
 • Тус сургуульдаа 2-р курсид дэвшин суралцах оюунтан
 • Тухайн оюутаны голч нь Хувийн сургууль /3,2/ Улсын сургууль /2,6/
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй, түүхгүй байх
 • Зээл хамтран хариуцагч нь гэр бүлийн гишүүн /нөхөр, эхнэр, аав, ээж/ байна.

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Сургуулийн тодорхойлолт
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэх
 • Зээл хариуцагчийн анкет
 • Зээлийн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Гэрлэлтийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Нийгмийн даатгалийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Байгууллагын тодорхойлолт
  Дансны хуулга /Сүүлийн 7 сар/

Аялалын зээл

Зээлийн хэмжээ Тухайн аялалд хамрагдах төлбөр
Зээлийн хугацаа 6 сар
Зээлийн хүү 5%
Зээлийн шимтгэл 1%

Тавигдах шаардлага

 • Улаанбаатар хотод оршин суудаг байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Харилцагчийн анкет
 • Зээлийн өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Гэрлэлтийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Нийгмийн даатгалийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Байгууллагын тодорхойлолт
 • Дансны хуулга /Сүүлийн 7 сар/

Тавигдах шаардлага

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Харилцагчийн анкет, Цээж зураг /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /А4 цаас дээр/
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримт, лавлагаа /ТҮЦ машин/
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд