Үл хөдлөх барьцаалсан зээл

Бичил бизнесийн зээл

Зээлийн хэмжээ 5 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа 12 сар
Зээлийн хүү 2,5%-3,5%
Зээлийн шимтгэл 1%

Жижиг дунд бизнесийн зээл

Зээлийн хэмжээ 150 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 24 сар
Зээлийн хүү 3 – 4%
Зээлийн шимтгэл 0,5%

Тавигдах шаардлага

 • Бизнесийн үйл ажиллагаа 6 сар явуулсан, тухайн бизнес нь тогтворжсон байх
 • Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 • Бизнесийн зөвшөөрлийн бичиг баримттай байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Хангалттай хэмжээний барьцаалах хөрөнгөтэй байх

Иргэний хувьд

 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /А4 цаасан дээр/
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгий бичиг баримтууд, лавлагаа /ТҮЦ/
 • Бизнес эрхлэх зөвшөөрлийн бичиг баримтууд
 • Орлого баталгаажуулах баримтууд, дансны хуулга
 • Бусад

Байгууллагын хувьд

 • Зээл хариуцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл
 • ААН- гэрчилгээ, дүрэм